gdpr

Personuppgiftspolicy

Stiftelsen Svenska Djurfonden (Stiftelsen) behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679), kallad GDPR. Typiska personuppgifter som Stiftelsen hanterar är namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter och grunder för ansökan om anslag. Stiftelsen hanterar även känsliga personuppgifter* i samband med ansökan om medel. Den som söker medel från Stiftelsen behöver samtycka till att Stiftelsen behandlar personuppgifter. Samtycke lämnas i ansökningsformuläret. Vid behandlingen av personuppgifter utgår Stiftelsen från grundläggande principer för GDPR. För Stiftelsen innebär det bland annat att:

  • Stiftelsen behandlar endast de personuppgifter som behövs för att Stiftelsens ändamål ska kunna uppfyllas.
  • Personuppgifter sparas endast så länge som är nödvändigt av hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att Stiftelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.
  • Personuppgifterna förvaras säkert och är inte tillgängliga för obehöriga.

Personuppgifter som lämnas i samband med gåva till Stiftelsen kommer inte att sparas utom vad avser uppgifter för att uppfylla Stiftelsens skyldigheter enligt lag. Om Stiftelsen önskar anslå gåvan på hemsidan kommer särskilt samtycke att inhämtas. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Stiftelsen och har därmed rätt att:
a) få registerutdrag,
b) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,
c) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,
d) invända mot behandlingen,
e) rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från Stiftelsen som du själv har tillhandahållit Stiftelsen och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Din begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av Stiftelsen i det enskilda fallet. Om du vill få registerutdrag eller framställa en begäran och/eller en invändning ber vi dig skicka en begäran till: info@svenskadjurfonden.se. En begäran att radera/begränsa eller invända mot behandlingen av personuppgifter under pågående handläggning kan medföra att ansökan inte kan behandlas.

*Med känsliga personuppgifter avses uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person eller uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Close Cookie Preference Manager
Inställningar för cookies
Genom att klicka på "Acceptera cookies" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med vår marknadsföring. Se vår personuppgiftspolicy.
Endast nödvändiga (alltid aktiv)
Cookies som krävs för att möjliggöra grundläggande webbplatsfunktionalitet.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.