Nordens Ark ger den grönfläckiga paddan och andra hotade djur en framtid

Nordens Ark är en ideell stiftelse som arbetar för att ge hotade djur en framtid, från de allra minsta till de allra största. Stiftelsens vision är en värld med livskraftiga vilda populationer av djur och växter i fungerande ekosystem och de arbetar för att rädda hotade djurarter genom naturvård, forskning och utbildning. 

En central del av deras bevarandearbete är avel- och uppfödningsverksamhet som sker i nära samarbete med berörda länsstyrelser, Naturvårdsverket och andra naturvårdsorganisationer.  Det långsiktiga målet är att återetablera eller skapa en livskraftig, reproducerande population av arten i det vilda.  

En art som Nordens Ark arbetat för att rädda i över två decennier är den utrotningshotade grönfläckiga paddan.  Den grönfläckiga paddan är rödlistad som “sårbar” och är det mest hotade groddjuret i landet. Arten fanns länge endast kvar på några få platser i Skåne och Blekinge men tack vare Nordens Arks utsättningar finns nu åter en liten population av arten på Öland.  För 100–200 år sedan var den grönfläckiga paddan antagligen det vanligaste groddjuret på Öland. På 1990-talet dog den ut från ön på grund av att dess livsmiljö förstörts genom utdikning, torrläggning och övergödning. Nordens Ark har tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län arbetat för att få tillbaka den grönfläckiga paddan med hjälp av uppfödning och utsättning. Många års utsättningar av både yngel och vuxna paddor har äntligen gett resultat och de senaste åren har två nya populationer av arten lyckats etablera sig på Öland. Trots detta är artens fortlevnad på ön långt ifrån säker och det är av högsta vikt att utsättningarna fortsätter varje år till dess att populationen av grönfläckig padda på Öland är livskraftig. 

Ifall utsättningarna skulle upphöra nu är risken stor att de etablerade populationerna försvinner inom några år eftersom de fortfarande är så pass bräckliga och i stort behov av nytillförsel av individer.

För att stötta Nordens Arks avgörande bevarandearbete med den grönfläckiga paddan bidrar Svenska Djurfonden med 50 000 kr till insatserna. Detta bidrar till möjligheten att släppa ut cirka 300 vuxna, könsmogna individer och därigenom direkt öka antalet grönfläckiga paddor på Öland. Genom utsättningarna kommer Nordens Ark också att kunna fortsätta att öka allmänhetens kunskap och engagemang för bevarandet av den grönfläckiga paddan.

”Vi är tacksamma för att Stiftelsen Svenska Djurfonden hjälper oss att fortsätta vårt arbete för den grönfläckiga paddan. Arten är en nyckelart för sitt ekosystem, genom att bevara den grönfläckiga paddan gynnar vi också överlevnaden av flera andra arter som lever i samma ekosystem.”

– Emma Nygren, bevarandesamordnare Nordens Ark

Utsättning av grönfläckig padda
Foto: Nordens Ark

Information hämtad från: Nordens Ark – Grönfläckig Padda

Följ Nordens Ark på Instagram

Close Cookie Preference Manager
Inställningar för cookies
Genom att klicka på "Acceptera cookies" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med vår marknadsföring. Se vår personuppgiftspolicy.
Endast nödvändiga (alltid aktiv)
Cookies som krävs för att möjliggöra grundläggande webbplatsfunktionalitet.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.